การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ปฏิทินการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.การเข้าพบปะหารือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

2.การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3.การจัดประชุมกลุ่มย่อย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

4.การสัมมนารับฟังความคิเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563