การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 เพื่อทบทวนผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) นำมาประกอบการพิจารณาการออกแบบและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

2.2 เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ตามการออกแบบรายละเอียดในปัจจุบัน
ที่จะมีโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) พัฒนาไปในแนวเส้นทางเดียวกันบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
ผลการศึกษาจะนำไปสู่การกำหนดและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว และจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ

2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา