การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาการศึกษาและจัดทำรายงานฯ

งานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก มีระยะเวลาในการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม รวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวม 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563