การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 11.3 กิโลเมตร  มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระยะห่างข้างละ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เขต 10 แขวง ดังตารางที่ 2