การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาโครงการ

3.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมด้วยระบบทางพิเศษในแนวตะวันตก – ตะวันออก อย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมต่อ ไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

3.1   เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมด้วยระบบทางพิเศษในแนวตะวันตก – ตะวันออก อย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมต่อ
ไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

3.2   เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทาง

3.3   เพิ่มทางเลือกในการเดินทางและการขนส่ง

3.4   ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน

3.5   รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต ทั้งการจราจรในระบบทางพิเศษ การจราจรในระบบทางหลวงพิเศษและถนนพื้นราบ