การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่สร้างทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการจราจรและการขนส่ง ได้ตระหนักถึงปัญหาจราจร จึงได้วางแผนการก่อสร้างทางพิเศษมาเป็นลำดับ โดยโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2537 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อปี 2543  ภายใต้โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) จึงได้มีการก่อสร้างตอม่อ
ไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนประเสริฐมนูกิจ  ต่อมา โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2552-2554  และผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552  กทพ.จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน แต่ได้มีการชะลอโครงการไว้ก่อน

ต่อมา คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบการพัฒนาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ บนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ
ที่ก่อสร้างตอม่อไว้แล้วให้เกิดประโยชน์ ด้วยการพัฒนาทั้งระบบทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนบนแนวสายทางเดียวกัน โดยออกแบบโครงสร้างของระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ให้รองรับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล
ที่จะดำเนินการในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ กทพ. จึงดำเนินการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นต่อไป

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพย์สินที่ลงทุนแล้วให้เกิดประโยชน์ ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ  ดังนั้น โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ จึงถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ