การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษาโครงการ

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก เป็นโครงข่ายของระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ที่เชื่อมต่อมาจากโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N1  ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่นกัน  ขอบเขตการศึกษาของโครงการในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของ “โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก” ที่มีการออกแบบโครงสร้างของระบบทางด่วน ตอน N2 ให้รองรับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ที่จะดำเนินการในอนาคต ตามมติเห็นชอบของคจร. ดังกล่าวข้างต้น

ในการดำเนินงานของโครงการ มีขอบเขตครอบคลุมทั้งการศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และงานการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลโครงการและงานประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงดังรูปที่ 10