การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

งานจัดทารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร